Alajaostojen ohjesääntö

Alajaostojen ohjesääntö

Suomen Neurologinen Yhdistys - Neurologiska Föreningen i Finland 

13.3.2009/8.1.2014 

1§ 

Tämä ohjesääntö säätelee Suomen Neurologisen Yhdistyksen – Neurologiska Föreningen i Finland – Finnish Neurological Society (Yhdistys) - alajaostoja. 

2§ 

Yhdistyksen johtokunta voi perustaa Yhdistyksen tarkoitusperiä edistämään alajaostoja. 

3§ 

Alajaostot toimivat pääsääntöisesti itsenäisesti, kuitenkin Yhdistyksen sääntöjen ja näiden ohjesääntöjen puitteissa. Alajaostot vastaavat toiminnastaan Yhdistyksen johtokunnalle. 

4 § 

Perustettaessa Yhdistyksen johtokunta nimeää alajaostolle puheenjohtajan ja sihteerin. Alajaosto valitsee johtoryhmän alajaoston kokouksessa, jonne on lähetetty kutsu vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Valittujen luottamushenkilöiden toimikausi on neljä vuotta. Seuraavan toimikauden luottamushenkilöt valitsee alajaoston kokous. 

Alajaosto ottaa jäsenikseen Yhdistyksen jäseniä. Alajaosto voi ottaa myös äänivallattomia liitännäisjäseniä. Alajaoston jäseneksi liittymiseen ja eroamiseen riittää ilmoitus alajaoston sihteerille. Alajaoston kokous päättää liitännäisjäsenyyksistä. 

6§ 

Alajaoston tulee antaa vuosittain toimintakertomus, joka liitetään osaksi Yhdistyksen toimintakertomusta. 

7§ 

Alajaoston järjestämien koulutusten tulee noudattaa Yhdistyksen yleisiä koulutusperiaatteita ja ne tulee hyväksyttää koulutusvaliokunnalla. 

8§ 

Alajaosto valmistelee lausunnot, jotka Yhdistyksen johtokunta hyväksyy. 

9§ 

Alajaostojen talouden hoitaa Yhdistyksen varainhoitaja yhdistyksen tilien kautta. Alajaostot eivät kerää jäsenmaksuja tai maksa palkkoja, palkkioita tai avustuksia. Alajaostot voivat omalla toiminnallaan muodostaa tuloja yhdistyksen sääntöjen 2 § 2 momentin puitteissa eli pitämällä kokouksia, järjestämällä esitelmätilaisuuksia, toimittamalla julkaisuja, antamalla pyydettäessä asiantuntijalausuntoja, ottamalla vastaan lahjoituksia ja järjestämällä asianomaisella luvalla keräyksiä. Alajaostojen toiminnan mahdollinen ylijäämä kirjataan alajaoston tuloksi ja alajaosto voi käyttää sen parhaaksi katsomallaan ja johtokunnan hyväksymällä tavalla samana tai tulevina vuosina, tämän alaosastojen ohjesäännön 9 § 2 momentin asettamin rajoituksin. Alajaosto ei voi tehdä itsenäisiä taloudellisia sitoumuksia. Mikäli alajaosto järjestää toimintaa, johon liittyy taloudellisia sitoumuksia, tulee sitoumusten tekemiseen saada etukäteinen hyväksyntä Yhdistyksen johtokunnalta. 

10§ 

Alajaoston lakkauttaa Yhdistyksen kokous 3/4 määräenemmistön päätöksellä. 

11§ 

Tämä ohjesääntö ja sen mahdolliset muutokset on annettava tiedoksi alajaostojen puheenjohtajille ja sihteereille, sekä Yhdistyksen tilintarkastajille. 

   Alajaostojen ohjesääntö (13.3.2009/8.1.2014)