Yhdistyksen säännöt

Neurologinen Yhdistys - Neurologiska Föreningen i Finland

25.3.2011

1§ 

Yhdistyksen nimi on Suomen Neurologinen Yhdistys - Neurologiska Föreningen i Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on olla neurologian ja muiden neurotieteiden parissa työskentelevien lääkäreiden yhdyssiteenä ja edistää mainittujen tieteenhaarojen kehittymistä maassamme. Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan pitämällä kokouksia, järjestämällä laadukasta ammatillista täydennyskoulutusta, toimittamalla julkaisuja, myöntämällä apurahoja, tekemällä esityksiä viranomaisille ja antamalla pyydettäessä asiantuntijalausuntoja. Yhdistys osallistuu kansainväliseen toimintaan. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja järjestää asianomaisella luvalla keräyksiä toimintansa tukemiseksi.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä hyväksyä Suomessa laillistettu lääkäri, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä. Jäseneksi voidaan lisäksi kutsua sen toimialoilla ansioitunut muu henkilö. Tällainen henkilö voidaan kutsua myös yhdistyksen kunniajäseneksi, mikäli hän on erikoisesti ansioitunut yhdistyksen toimialoilla. Uusien jäsenten ottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta. 

4§ 

Yhdistyksen jäsenet maksavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen johtokunnan päätöksellä voidaan jäsen vapauttaa työkyvyttömyyden tai muun sellaisen erityisen syyn perusteella jäsenmaksun suorittamisesta määräajaksi tai pysyvästi. Kunniajäsenet ja eläkkeellä olevat jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. 

5§ 

Jäsen voi erota yhdistyksestä tehtyään siitä johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen tai suullisen ilmoituksen. Johtokunta myöntää eron kokouksessaan. Sellaisen jäsenen erottamisesta, joka on jättänyt suorittamatta yhdistykselle jäsenmaksunsa kahden vuoden ajalta, päättää johtokunta. Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin sen tarkoituksia, toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tuntuvasti vaikeuttaa yhdistyksen työtä tai käyttäytyy kunnian ja hyvän tavan vastaisesti. Erottamispäätös on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa ja ehdotusta pitää olla kannattanut vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä. Äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. 

6§ 

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja sekä neljä jäsentä. Johtokunnan kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan jäsenet valitaan vuosikokouksessa tehtäviinsä kukin 1 vuodeksi. 

7§ 

Johtokunnan tehtävänä on: 

 1. Edustaa yhdistystä ja valmistella kokouksissa esille tulevat asiat, tehdä tarvittaessa esityksiä, valvoa yhdistyksen toimihenkilöitten toimintaa sekä hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat, 
 2. Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta tuottavasti ja turvaavasti 
 3. Hoitaa yhdistyksen yhteistyö koti- ja ulkomaisten yhdistysten ja seurojen kanssa, 
 4. Kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta, 
 5. Huolehtia sihteerin ja varainhoitajan vaihtuessa heidän hallussaan olleen yhdistyksen omaisuuden tarkastuksesta. 
 6. Hyväksyy yhdistyksen jäsenet 
 7. Johtokunta on toiminnastaan vastuunalainen yhdistyksen kokoukselle.

8§ 

Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun vähintään 5 jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan katsotaan sen mielipiteen tulleen hyväksytyksi, jota puheenjohtaja on kannattanut. 

9§ 

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on johtokunnan puheenjohtajalla. Lisäksi oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on varapuheenjohtajalla ja varainhoitajalla yhdessä. 

10§ 

Johtokunnan puheenjohtaja johtaa puhetta yhdistyksen ja sen johtokunnan kokouksissa. Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja sen johtokunnan kokouksissa, laatii vuosikertomuksen yhdistyksen toiminnasta, hoitaa arkistoa, jäsenmatrikkelia ja yhdistyksen asioita johtokunnan antamien määräysten mukaan. Varainhoitaja hoitaa yhdistyksen taloutta ja kirjanpitoa, laatii tilinpäätöksen sekä pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja sen johtokunnan kokouksissa sihteerin ollessa estettynä. 

11§ 

Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta niin usein kuin johtokunta näkee tarpeelliseksi tahi kun vähintään 1/10 yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Yhdistyksen vuosikokous pidetään loka-joulukuussa johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Kokouksista annetaan jäsenille tieto kirjeellä, vuosikokouksesta vähintään kaksi viikkoa ennen, muista yhdistyksen kokouksista vähintään viikkoa ennen sen pitämistä jäsenkirjeellä, yhdistyksen www-sivuilla ja mahdollisuuksien mukaan Suomen Lääkärilehdessä. 

12§ 

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö paitsi milloin näissä säännöissä erikseen on asiasta toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, jolloin ratkaisee arpa. 

13§ 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on johtokunnan jätettävä valituille tilintarkastajille viimeistään maaliskuun 15. päivänä ja tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa kuukauden kuluessa. 

14§ 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Valitaan 2 vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajaa, 
 2. esitetään yhdistyksen vuosikertomus sekä varainhoitajan vuosiselostus ja tilintarkastajien lausunto tilivuodelta, 
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja johtokunnalle sekä varainhoitajalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta, 
 4. määrätään jäsenmaksujen suuruus ja johtokunnan jäsenten sekä mahdollisten erityisten toimihenkilöitten palkkiot kuluvalle vuodelle, 
 5. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja sekä neljä muuta johtokunnan jäsentä, ja henkilökohtaiset varajäsenet, 
 6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, 
 7. käsitellään mahdolliset muut asiat, joista kokouskutsussa on mainittu. Kohdassa 5 mainitut vaalit suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä.

15§ 

Muutoksia näihin sääntöihin saadaan tehdä, jos ehdotus saa kahdessa yhdistyksen perättäisessä kokouksessa, joitten väliaika ei ole lyhyempi kuin 14 päivää, ainakin ¾ annetuista äänistä. Sama koskee myös yhdistyksen purkamista. Ehdotus on tehtävä kirjallisesti johtokunnalle vähintään kuukautta ennen kokouksen alkua, voidakseen tulla siinä kokouksessa käsiteltäväksi. 

16§ 

Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet varat, sitten kun sen velat on maksettu, joutuvat Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund r.y.:lle. 

17§

 Muissa kohdin noudatettakoon voimassaolevan yhdistyslain säädöksiä. Yhdistyslain muuttuessa johtokunnalla on velvollisuus tarkastella sääntöjen lainmukaisuutta ja tarvittaessa valmistella vuosikokoukselle sääntömuutosehdotus edellä mainitussa järjestyksessä.

 

  Suomen Neurologisen Yhdistyksen säännöt (25.3.2011)

  Alajaostojen ohjesääntö (13.3.2009/8.1.2014)